ק ר א ט ו ן ם פ ש ד ג כ ע י ח ל ך ף ז ס ב ה נ מ צ ת ץ patah פתח rafe רפה qamaz קמץ holam חולם dagesh דגש hiriq חיריק qubuz קובוץ shva שוא hataf-segol חטף-סגול hataf-patah חטף-פתח hataf-qamaz חטף-קמץ tsere צירה segol סגול open hebrew quote
פתח מרכאות close hebrew quote
סגור מרכאות maqaf מקףקו מפריד sin ש שמאלית shin ש ימנית hebrejská klávesnice